Afirmacje – Dobry rodzic

Afirmacje – Dobry rodzic

by Maxx-Audio (Author), Ewa Wodzicka - Dondziłło (Narrateur)
AUDIOBOOK
40 loans, 10 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
5 loans, 5 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
15 loans, 5 Concurrent loans
Details

Afirmacje to pozytywne twierdzenia, wykorzystuj?ce mechanizmy autosugestii i medytacji. Posiadaj? moc wp?ywania na pod?wiadomo??, która kontroluje nasze przekonania i zachowania.
Stosuj?c je systematycznie, zaczynamy identyfikowa? si? z ich tre?ci?, a w efekcie odpowiednio dostrajamy nasze my?li. Odpowiednio sformu?owane, dostosowane do zamierzonego celu afirmacje stanowi? pot??ne narz?dzie, które mo?e realnie przybli?y? do osi?gni?cia upragnionej zmiany.
Nagranie ?Afirmacje. Dobry rodzic" zawiera stwierdzenia wzmacniaj?ce relacj? rodzica z dzieckiem. S?uchacz b?dzie mia? mo?liwo?? zwizualizowa? swoje rodzicielskie kompetencje i zbudowa? aur? wzajemnego szacunku, czu?o?ci i zaufania w zwi?zku z dzieckiem.
Sesj? afirmacyjn? warto wzmocni? wizualizacjami - wyobra?a? sobie, ?e cel zosta? ju? osi?gni?ty i próbowa? poczu? pozytywne emocje z tym zwi?zane.
Nagranie sk?ada si? z afirmacji klasycznych, czyli tre?ci odbieranych ?wiadomie, a tak?e przekazu podprogowego, który odbierany jest poni?ej ?wiadomej percepcji s?uchowej.

Book details

Publication date
June 29, 2020
Publisher
Collection
ISBN
9788726480115
File size
43 MB