Afirmacje asertywnosci

Afirmacje asertywnosci

by Maxx-Audio (Author), Ewa Wodzicka - Dondziłło (Narrateur)
Excerpt
AUDIOBOOK
40 loans, 10 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
5 loans, 5 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
15 loans, 5 Concurrent loans
Details

Afirmacje to pozytywne twierdzenia, wykorzystuj?ce mechanizmy autosugestii i medytacji. Posiadaj? moc wp?ywania na pod?wiadomo??, która kontroluje nasze przekonania i zachowania. Stosuj?c je systematycznie, zaczynamy identyfikowa? si? z ich tre?ci?, a w efekcie odpowiednio dostrajamy nasze my?li. Odpowiednio sformu?owane, dostosowane do zamierzonego celu, afirmacje stanowi? pot??ne narz?dzie, które mo?e realnie przybli?y? do osi?gni?cia upragnionej zmiany. ?Afirmacje asertywno?ci" daj? narz?dzia do pracy nad okre?laniem jasno swoich granic oraz wyra?aniem w?asnego zdania bez skr?powania. U?yte sformu?owania ucz? szacunku do potrzeb swoich oraz innych ludzi. S?uchacz skoncentruje si? zatem na ?atwym i spokojnym wyra?aniu swoich uczu? w celu wzbogacenia swoich relacji.Sesj? afirmacyjn? warto wzmocni? wizualizacjami - wyobra?a? sobie, ?e cel zosta? ju? osi?gni?ty i próbowa? poczu? pozytywne emocje z tym zwi?zane.Nagranie sk?ada si? z afirmacji klasycznych, czyli tre?ci odbieranych ?wiadomie, a tak?e przekazu podprogowego, który odbierany jest poni?ej ?wiadomej percepcji s?uchowej.

Publication date
June 29, 2020
Publisher
Collection
ISBN
9788726480368
File size
46 MB